لیست خدمات الکترونیکی اداره کل امور عشایری خراسان شمالی

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت