خدمات > ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به نام عشایر

شناسه خدمت: 13012453101         عنوان خدمت: ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : به منظور تسهیل سوخت رسانی در مناطق عشایری و مشارکت بیشتر عشایر ( تشکل های عشایری و افراد حقیقی) در امر توزیع سوخت فسیلی ادارات امورعشایر استان اقدام به معرفی متقاضیان عاملیت توزیع سوخت فسیلی به شرکت پخش فرآفرده های نفتی شهرستانییا استانی می نماید تا سهمیه مربوط به خانوارهای عشایری تحت پوشش را دریافت و توزیع نماید . چنانچه خانوارهای جدیدی به منطقه تحت پوشش افزوده گرددمجددا توسط ادارات امورعشایر استان معرفی و سهمیه مربوطه درقالب سهمیه عاملان توزیع منظور می گردد.
مدارک مورد نياز : دفترچه عشایری
1 تا 10 روز متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات