خدمات > تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری

شناسه خدمت: 13022451104         عنوان خدمت: تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : زمین هایی که برای مصارف کشاورزی درنظر گرفته شده است و باید تسطیح و تفکیک گردد ابتدا نقشه برداری و بعد تراس بندی می شود و هدف از انجام این پروژه بهینه شدن عملیات اجرائی بعدی از قبیل آبیاری است ودرصورت نیاز احداث سیل بند هم برای محافظت از اراضی درقبال سیل پیش بینی می گردد.
مدارک مورد نياز : دفترچه عشایری – کارت عشایری
یکسال متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات