خدمات > آماده سازی سایت اسکان عشایر

شناسه خدمت: 13022451107         عنوان خدمت: آماده سازی سایت اسکان عشایر
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : براساس نقشه های اجرائی با جزئیات لازم و طراحی هندسی معابر محل اسکان یا شهرک ، اقدام به ساخت معابر محل اسکان می شود ، این پروژه نقشه برداری عملیات خاکی و تسطیح و رگلاژ (تراکم) بستر معابرو مسیرها و سپس اجرای روسازی با رویه شنی ، دفع و هدایت آبهای سطحی در کنارمعابر و جدول گذاری و آسفالت معابر در صورت نیاز ... درنتیجه منجر به بهبود زندگی عشایر، ارتقاءشاخص های توسعه ورفاه اجتماعی
مدارک مورد نياز : دفترچه عشایری – کارت عشایری
سه سال متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات