خدمات > احداث ، مرمت ونگهداری راه عشایری

شناسه خدمت: 13022451103         عنوان خدمت: احداث ، مرمت و نگهداری راه عشایری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : به منظور ساخت مسیرو راه عبور و مرور مناسب برای وسائط نقلیه در مناطق عشایری است که باید برطبق مشخصات استانداراد و ضوابط آئین نامه های معتبر موجود و مربوطه محاسبه و طراحی و اجراء می شود که معمولا مشخصات راه روستایی درجه 3درنظر گرفته میشود ، بهبود زندگی عشایر ، بالا رفتن سطح در درآمد عشایر ، توسعه شاخصهای انسانی
مدارک مورد نياز : دفترچه عشایری – کارت عشایری
یکسال متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات