خدمات > نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری

شناسه خدمت: 13022450100         عنوان خدمت: نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : نظارت بر اجرای امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی عشایری کشور و بررسی کلیه حسابها، دفاتر، اسناد و نیز صورتهای مالی آنها. همچنین نظارت و رسیدگی به شکایات در رابطه با شرکتها و اتحادیه های تعاونی عشایر استان شروع خدمت پایان سال مالی – با ارائه گزارش عملکرد مالی تشکل های عشایری ، کنترل عملیات انجام شده با مقررات و اصول حسابرسی
مدارک مورد نياز : اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی عشایری
تمام ایام سال متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
تصویر ضفحه اول دفترچه عشایری
   
شماره عضویت
   
تصویر کارت ملی
   
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
   
نام شرکت تعاونی عضو
   
جنسیت
 
 
تصویر دفترچه دامپزشکی
   
محل استقرار
   
توضیحات