خدمات > برق رسانی به مناطق عشایری

شناسه خدمت: 13032451106         عنوان خدمت: برق رسانی به مناطق عشایری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : نصب تیر برق داخل شهرک- نصب مبدل(رانسفورماتور) سیم کشی و انشعابات لازم تا محل مصرف ساکنین نصب کنتور و تیرهای برق معمولا بتنی هستند.در نتیجه منجر به رفاه اجتماعی، ارتقاء شاخص های توسعه و بهبود کیفیت زندگی می شود.
مدارک مورد نياز : دفترچه عشایری – کارت عشایری
یکسال متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات