خدمات > ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر کشور

شناسه خدمت: 10032452101         عنوان خدمت: ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیر های کوچ و استقرار عشایر
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : به منظور تعیین پراکندگی خانوار و دام عشایری در عرصه های جغرافیایی کشور از طریق سامانه اطلاعات مکانی نقشه های زیست بوم های عشایری، سامانه و سامان های عرفی، کانون های توسعه، ایلراه های کشور و ... تهیه، جمع آوری و پردازش و به روز رسانی می شود. همچنین نتایج سایر طرح های مطالعاتی در قالب گزارش ها و مجلدهای مطالعاتی به تفکیک های مختلف(استان، شهرستان،زیست بوم و ...) جمع آوری، بارگذاری و در سامانه قابل دسترسی می باشد.
مدارک مورد نياز : نقشه توپوگرافی، فایل های ،GISنتایج برداشت های میدانی ،GPSفرم شناسنامه خانوار، شناسنامه دام شناسنامه پروژه، شناسنامه مرتع
متوسط 3روز متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات