خدمات > پاسخ گویی به استعلامات اراضی

 
  دستگاه ارائه دهنده خدمت  :  اداره کل امور عشایر
 
نام خدمت : پاسخگویی  به استعلامات اراضی
 
تعریف خدمت : در صورتیکه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی دریافت زمین جهت اجرای طرح های مختلف صنعتی و کشاورزی ، یکی از استعلامات مربوط به امور عشایر و پاسخ استعلام در صورتی که اراضی مورد درخواست در مسیر کوچ عشایر نباشد می باشد .
 
سایر دستگاه های مرتبط : منابع طبیعی - امور اراضی - محیط زیست - میراث فرهنگی و گردشگری و سایر دستگاه های پاسخ دهنده  به استعلامات .
 
قوانین و مقررات : مقررات مربوط به واگذاری زمین
 
زمان میانگین برای سرویس : 5 روز
 
هزینه : رایگان
 
مدارک مورد نیاز : نامه از امور اراضی به همراه کروکی و نقشه اراضی مورد  درخواست
  

نحوه دسترسی :  آنلاین

تلفن : 05832424781

آدرس محل مراجعه : اداره کل و ادارات تابعه شهرستان ها

نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
نام شرکت تعاونی عضو
   
شماره عضویت
   
تصویر کارت ملی
   
تصویر نامه مرجع استعلام کننده
   
توضیحات